Elsamverkansportalen

Susie Utbildning
Tillbaka

Test av larmningsfunktion MFK i SUSIE 3 november


Den 3 november 2015 kl. 10.00 kommer SvK att testa larmfunktionen i SUSIE. Avsikten är att nå alla elnätsinnehavare i Sverige samt WIS portalen hos MSB. SvK avser att årligen utföra denna test inför höglastsäsongen.

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Allmänt

Som ett led i det arbetet med Styrel som landets alla kommuner, län och elnätsinnehavare genomfört lämnas följande information om operativa kontaktvägar i en MFK-situation och hur SUSIE kan utgöra stöd i beordringshanteringen och om en test av larmningsfunktionen i SUSIE.

Order om frånkoppling av förbrukning

Svenska kraftnäts order om frånkoppling ges till särskilt anvisade elnätsföretag.

Svenska kraftnäts order om frånkoppling förs vidare av de särskilt anvisade elnätsföretagen till innehavare av anslutna nät (lokalnät).  Om lokalnätsinnehavare är oklar över hur order ges bör samråd ske med det särskilt anvisade elnätsföretag som lämnar ordern.

Klarbesked för tillkoppling av förbrukning

Ordervägar för tillkoppling följer samma struktur som för frånkoppling.

Operativa kontaktvägar vid effektbrist

För att säkerställa ordervägar mellan de särskilt anvisade elnätsföretagen och lokalnätsinnehavarna1 uppmanas elnätsinnehavare att snarast uppdatera operativa kontaktvägar i det nationella webbaserade verktyget för samverkan under störning inom elförsörjningen (SUSIE). Om lokalnätsinnehavare är oklar över kontaktvägar bör samråd ske med det särskilt anvisade elnätsföretag som har i uppgift att föra order om frånkoppling vidare.

Representanter från Svensk Energi, de särskilt anvisade elnätsföretagen och Svenska kraftnät (SvK) har beslutat att använda SUSIE för information och förvarning/larmning vid effektbristsituationer. Flödet för användning av SUSIE är som följer:

  • Vid betydande sannolikhet för MFK publicerar SvK information i SUSIE, som larmar berörda lokalnätsinnehavare om att information finns
  • Vid order om MFK publicerar SvK information i SUSIE, som larmar berörda lokalnätsinnehavare om att information finns. Efter att ha erhållit informationen ska lokalnätsinnehavaren omgående kontakta det särskilt anvisade elnätsföretag, som har i uppgift att föra order om frånkoppling vidare, för en eventuell order om frånkoppling
  • När lokalnätsinnehavaren erhållit information ska denne i SUSIE bekräfta mottagen information.

SvK kommer att informera Försvarsmakten och de myndigheter som enligt regeringens beslut ska ha en tjänsteman i beredskap genom att publicera information på MSB:s webbaserade informationssystem WIS.