Elsamverkansportalen

Elsamverkan - roll och uppgift

Det moderna samhället är idag mycket beroende av elkraft och landet är därför extremt känsligt
för störningar i elkraftdistributionen. Olika situationer, till exempel höga vindhastigheter med
stormfälld skog, innebär stora påfrestningar på elnätet. Elkunder och myndigheter har därför
stora krav på nätföretagen att de håller hög standard på anläggningar och elnät. Företagen bör ha
tillgång till egen personal eller kontrakterade entreprenörer för att drift, underhåll och
störningsavhjälpning ska fungera.

Elnätsföretagen har, i Energiföretagens regi, utvecklat en störningsberedskap för lokala och
regionala störningar. Organisationen är uppdelad i sju samverkansområden, dessa områden är
indelade efter geografiska och meteorologiska förutsättningar.

Ledningen för dessa samverkansområden (ESL = elsamverkansledning) består av en ordförande och 7 –
13 stycken ledamöter från branschföretagen i området, representanter från Energiföretagen och
Svenska kraftnät. För att åstadkomma kontinuitet och stabilitet finns det en princip att
medlemsföretagen i respektive elsamverkansområde väljer personer som ingår i ESL:s regionala
ledningsgrupper Högst halva antalet ledamöter byts ut vid samma tillfälle.