Elsamverkansportalen

Tillbaka

Säkrar talkommunikationen inom elförsörjning


Coniferous wood and electric main support

Svenska kraftnät arbetar för att säkra den svenska elberedskapen och stärka landets elförsörjning i att motstå och hantera svåra påfrestningar. Ett led i detta arbete är att verka för att elbranschen samlas kring pålitliga kommunikationslösningar och -verktyg.

De flesta associerar Svenska kraftnät med uppgiften att övervaka och transportera el på stamnätet och se till att det är balans mellan produktion och förbrukning av energi i Sverige. Uppdraget är samhällskritiskt och myndigheten ansvarar även för utbyggnaden av nya ledningar såväl nationellt som över gränserna. – Svenska kraftnät har som myndighet flera olika funktioner, men den mest kanske mest kända är att de underhåller och utvecklar stamnätet och därmed tryggar landets elförsörjning. För att möta de utmaningar elmarknaden står inför framöver planeras nyinvesteringar på omkring 55 miljarder kronor under de kommande tio åren.

Sakerhet _michaela _stenman -250x 353
Michaela Stenman, Svenska kraftnät.
Foto: Svenska kraftnät

 

Bistår med finansiering Michaela Stenman arbetar på enheten för beredskap och säkerhet som bland annat axlar rollen som Sveriges elberedskapsmyndighet. Enhetens uppgift är att stärka Sveriges elförsörjning och förbereda inför krissituationer med långvariga elavbrott som riskerar att slå ut viktiga samhällsfunktioner. En enhetlig och säker kommunikationslösning är kärnan i ett sådant arbete och därför har myndigheten ett explicit uppdrag att verka för att aktörer inom elförsörjning med ansvar inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det nationella radiokommunikationssystemet för samverkan och ledning, Rakel. – Rakel har byggts ut i hela Sverige med syfte att underlätta den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet eller hälsa. Tryggheten i systemet omfattar bland annat uthålligheten vid strömavbrott, men även att samtalstrafiken är krypterad. I egenskap av elberedskapsmyndighet arbetar vi med såväl riktade åtgärder som inkomna anmälningar för att säkra olika organisationers talkommunikation och kan med hjälp av elberedskapsmedel finansiera både inköp av hårdvara och abonnemangskostnader för sådana funktioner som är relevanta ur ett nationellt elberedskapsperspektiv.

Talgrupper för kritiska områden Michaela Stenman själv har en bakgrund inom statsvetenskap, systemvetenskap och kommunikation och arbetade tidigare inom telekommunikation, men sökte sig till Svenska kraftnät för att hon ville bidra till en bättre krisberedskap i samhället. – Sedan årsskiftet ansvarar jag för implementeringen av Rakel både internt och ut mot energibranschen. Svenska kraftnät har haft en aktiv dialog med aktörer inom området för att identifiera vilka kommunikationsbehov som är de mest grundläggande inom branschen och därefter etablerat talgrupper för dessa kritiska områden inom elförsörjning. Talgrupperna har sammanställs i Elförsörjningens riktlinjer för samverkan i Rakel och efterföljs riktlinjerna har vi den mest grundläggande kommunikationen inom elförsörjningen säkerställd. Under 2014 har Svenska kraftnät aktivt hjälpt ett trettiotal företag inom elförsörjning att ansluta sig till Rakel och målet för 2015 är att fortsätta i samma takt. – Visst är systemet bra även i den enskilda installationen, men det är först när majoriteten ansluter sig som den riktiga nyttan uppstår eftersom vi då säkrar talkommunikationen i en hel bransch.

Ska användas i vardagen Svenska kraftnät installerade Rakel i sin egen organisation 2010 och ett kontinuerligt förvaltnings- och utvecklingsarbete har pågått sedan dess. I nuläget används systemet i huvudsak inom drift, anläggning och säkerhet samt inom krisledningsorganisationen och målet är att etablera Rakel även i vardagen för att vara bekväm med systemet när behovet uppstår. Myndigheten förfogar även över en reparationsberedskap som utöver branschnödvändigt material även omfattar cirka 200 Rakelmobiler som lånas ut till organisationer inom elförsörjningen vid en uppkommen händelse. – Förhoppningen är att alla relevanta aktörer, speciellt de som berörs av riktlinjerna, har implementerat Rakel inom en femårsperiod. Parallellt med detta förstärker vi och sprider geografiskt ut vårt eget utbud för att kunna stödja elförsörjningen vid händelser som är så svåra att de inte kan förväntas klara det under sitt ordinarie ansvar. Jag är dock övertygad om att fler och fler parter kommer att se nyttan och ansluta sig till systemet under de kommande åren, avslutar Stenman

Text: Sandra Ahlqvist, Källa: Framtidens Energi