Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Lägesbilden i Susie alltmer aktuell


Visionen för 2015 är att 100 % av elnätsföretagens driftsystem är anslutna till Susie för automatisk rapportering av störningsinformation.

Ett av delmålen i utvecklingen av Susie har nu uppnåtts, den automatiska rapporteringen av störningsläget ska omfatta minst 75 % av Sveriges yta.  Detta har uppnåtts i och med att Fortum etablerat sin automatiska rapportering. Andelen kunder som berörs av den automatiska rapporteringen är ca: 60 % i nuläget men ökar stadigt. 

Det pågår ett kontinuerligt arbete i samverkan med programvaruleverantörerna att ansluta fler elnätägare. Arbetet har föregåtts av 3 pilotprojekt för att ta fram programvarumoduler som sedan enkelt och kostnadsfritt installeras hos elnätägarna. 

Införandet hos respektive elnätägare finansieras via beredskapsmedel av Svensk Kraftnät.

Pilotprojekten som genomförts är:

  • Sjöbo Elnät i samverkan med Mirakelbolaget
  • Skellefteå Kraft i samverkan med Digpro
  • Jämtkraft i samverkan med Trimble

Parallellt med detta arbete har integrationer med E.ON, Vattenfall och Fortums driftsystem genomförts.

I nuläget är över 50 elnätföretag anslutna till Susie och arbete pågår med att ansluta ca tjugo ytterligare. Erbjudandet om anslutning till Susie har eller kommer inom kort att erbjudas ytterligare ett 40 tal företag.  Bland de redan anslutna företagen finns de stora elnätägarna men även medelstora och små lokala elnätägarna med endast några tusen kunder.

Detta innebär att användarna av Susie alltså redan idag en bra bild av störningsläget i Sverige.