Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

information om hantering av personuppgifter i SUSIE


 

Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Svenska Kraftnät är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att ge dig tillgång till SUSIE. SUSIE är ett nationellt webbaserat verktyg som används för att underlätta samverkan mellan elnätsföretag under störningar inom elförsörjningen. Detta ska bidra till en säker elkraftförsörjning i Sverige genom att landets elkraftberedskap vid en eventuell störning har goda möjligheter till samverkan genom SUSIE.
Ändamål med behandlingen, den lagliga grunden och lagringsperioden
I tabellen nedan anges syfte, kategorier av personuppgifter, den lagliga grunden och lagringsperioden. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall då detta är ett krav för att fullgöra ett avtal, eller ett lagstadgat krav, kan vi inte utföra våra skyldigheter och i slutändan erbjuda dig tjänsten utan att du lämnar dina personuppgifter till oss. 

 

Syfte med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund(er) Lagringsperiod
Att upprätta användarkonton eller att erhålla information angående störningar i kraftsystemet. (Preliminärrapport) Kontaktuppgifter Användaruppgifter Samtycke Så länge användarkontot är aktivt

 

Mottagare av personuppgifter och personuppgiftsbiträden

Svenska Kraftnät kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt annan part att utföra sådan behandling som specificerats ovan, såsom vid anlitande av SAAB AB. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som nu angivits och Svenska Kraftnät tillämpar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden. Svenska Kraftnät kan komma att dela personuppgifter med andra aktörer som nyttjar systemet i syfte att leva upp till ändamålet med behandlingen.

 

Dina rättigheter som registrerad
Du äger rätt att:

  • begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa (registerutdrag).
  • att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.
  • invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

 

Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Personuppgiftsansvar och kontaktinformation”. Notera dock att en sådan begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att Svenska Kraftnät inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs enligt ovan. 


Klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Frågor
Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig höra av dig till nedanstående.

Svenska kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Tel: 010-475 80 00
E-mail: registrator@svk.se