Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Information om Svenska kraftnäts TiB


Svenska kraftnät har bildat en ny organisation för tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en funktion som Svenska kraftnät ska ha enligt ett regeringsbeslut och tidigare har Vhi varit tillika TiB. Den nya TiB-organisationen innebär att TiB flyttas ut från kontrollrummet och bemannas av personer från olika delar av vår verksamhet. TiB:s grundläggande uppdrag förändras inte, men den nya organisationen ger de personer som tjänstgör bättre förutsättningar att genomföra sitt uppdrag och det ger oss bättre förutsättningar att utveckla TiB-funktionen.

TiB har till uppgift att bedriva omvärldsbevakning och ta emot larm för att kunna upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. Vid behov ska TiB vidta initiala åtgärder och TiB kan aktivera Svenska kraftnäts krisledningsorganisation. I TiB:s uppdrag ingår att ha en lägesbild över elförsörjningen i stort och vid behov förmedla denna till andra intressenter. TiB representerar t.ex. Svenska kraftnät vid MSB:s samverkanskonferenser och ska vid behov kunna lämna lägesrapporter till regeringen.

TiB hämtar i första hand sin lägesbild över elförsörjningen i SUSIE, men i vissa fall kommer TiB att kontakta enskilda företag och/eller ordföranden i elsamverkansledningarna för att få mer information. Det kan t.ex. handla om att det finns störningar i SUSIE som är mer omfattande, att SMHI har utfärdat en allvarlig vädervarning eller att TiB behöver mer underlag inför samverkanskonferenser. TiB kan också kontakta er för att vidareförmedla viktig information från nationella samverkansmöten eller övrig omvärldsbevakning som kan påverka er verksamhet. En viktig del i utvecklingsarbetet är att ta fram former, rutiner och kontaktnät för samverkan med elföretag. Vi har precis påbörjat arbetet och ser fram emot att utveckla detta tillsammans med er!

När det gäller Elsamverkan är vår utgångspunkt i nuläget att ordföranden i respektive ESL är en kontaktväg som kan användas för avstämningar inför t.ex. MSB:s samverkanskonferenser och för att få en bild av hur aktuella vädervarningar bedöms. Vid behov kan dock också kontakt tas med enskilda företag. När Elsamverkan är aktiverad bör TiB delta vid ESL-möten för att kunna få del av lägesbilden direkt och om flera områden är aktiva samtidigt bör TiB (om möjligt) delta i samtliga möten för att få en helhetsbild. Svenska kraftnäts ordinarie representant deltar som vanligt.

Har ni några frågor om TiB, tankar eller idéer så hör gärna av er till mig på 010-475 80 64 eller monica.nilsson@svk.se

Vänliga hälsningar, Monica Nilsson