Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Nu har en ny, förbättrad version av SUSIE driftsatts


SUSIE är ett verktyg för branschens frivilliga arbete för samverkan under störningar i elnätet. Systemet bidrar till att stärka landets elkraftsförsörjning genom att skapa goda förutsättningar för samarbete mellan elnätsföretagen. Systemet fungerar genom att de olika företagen rapporterar in sitt aktuella störningsläge vid störningar i eldistributionen. Genom att göra detta får ledningsgruppen i varje elsamverkansområde en överskådlig bild av det aktuella störningsläget och kan därmed fördela resurserna på ett effektivt sätt.

Samverkan till vardags och vid kris

SUSIE lanserades ursprungligen som ett verktyg för samverkan vid kris men används idag även i det löpande arbetet. Den nya versionen av SUSIE, som driftsattes den 2 september 2014, skapar goda förutsättningar för elsamverkan genom att ge användarna en uppdaterad lägesbild och förvarna om eventuella störningar eller problem. Det pågår även arbete med att införa en koppling till elnätföretagens driftsystem för att de ska kunna rapportera avbrottsinformation automatiskt till SUSIE. De kan också prenumerera på information från externa källor såsom SMHI, Svenska kraftnät eller SOS Alarm och skicka viktiga informationsmeddelanden till Sveriges Radios Trafikinformation. Med hjälp av SUSIE knyts elnätsföretagen och elsamverkansledningarna samman, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt samarbete både till vardags och vid kris.  

 

Fortsatt utveckling

Under hösten och vintern 2013/2014 genomfördes ett antal utbildningar/övningar, där användarna fick möjlighet att komma med synpunkter och förslag på framtida förbättringar av systemet. Dessa synpunkter har legat till grund för vidare utveckling av systemet.  Många av användarna hade synpunkter på resurshanteringen. Ett omfattande arbete har därför lagts på att utveckla ett bättre stöd för elsamverkansledningarna och elnätföretag vid resursutlåningar.

 

 Följande funktioner har uppdaterats i den nya versionen av SUSIE:

-          Förbättrad hantering av zoomning kartan

-          Kartans tillstånd behålls när man byter menyalternativ

-          Användaren notifieras vid viktiga händelser i systemet t.ex. nya resursbehov

-          Alla mottagare av ett e-postmeddelande synliggörs som mottagare automatiskt

-          Det är möjligt att registrera ”interna” kontaktpersoner dvs. endast synliga för den egna organisationen

-          Nytt menyalternativ ”Mottagna meddelanden” som visar alla meddelanden som skickats till användaren

-          Nytt menyalternativ ”Kvittenser MFK/AFK” som visar meddelanden från Svenska kraftnät angående manuell förbrukningsfrånkoppling

-          Funktion föra att skicka informationsmeddelanden till Sveriges Radio

-           Det går nu att samordna en grupp resurser till ett linjelag

-          Nytt menyalternativ ”Resurser - översikt” som visar en sammanställning av alla resurser som det finns behov för

-          Man kan exportera resurs översikten till Excel

-          Matchning av resurser tar hänsyn till geografiskt avstånd

-          Ändrad visning av statusrapporter

-          Förbättrad hantering av prenumerationer