Elsamverkansportalen

Susie
Tillbaka

Tillfälliga abonnemang


Svenska kraftnät har genomfört en översyn av stamnätstariffen. Ändringarna av stamnätstariffens utformning och bestämmelserna i de allmänna avtalsvillkoren för nyttjande av stamnätet är avsedda att träda i kraft per den 1 januari 2016.

Långsiktighet och förutsägbarhet är mycket viktigt för marknaden och dess aktörer. De föreslagna förändringarna väntas ge en tydlig fördel jämfört med nuvarande tariffstruktur. 
Regelverket kring och prissättning av tillfälliga abonnemang ändras.  Stamnätet dimensioneras efter maximalt effektutbyte, oavsett hur ofta detta sker. Det är därmed kostnadsriktigt att fortsätta styra mot årsvisa abonnemang.
Samtidigt varierar tillgängligheten på kapacitet i stamnätet. Det betyder att all kapacitet inte kan utlovas på årsbasis, utan i stället bör bokas upp under kortare tidsperioder. De tillfälliga abonnemangen är ett sätt att hantera detta.  

Anledningen till att grunda debiteringen av tillfälliga abonnemang på energi i stället för effekt är att kostnaden för aktören per använd timme blir mycket stor om aktören betalar för en hel vecka även om effekten bara nyttjas under enstaka timmar. Det kan leda till att producenter undviker produktionstoppar och därmed att möta elmarknadens behov av hög produktion under de timmar när efterfrågan är som störst.  

Under 2014 kom det in 694 stycken  ansökningar om tillfälliga abonnemang. De väntas öka med den nya tariffstrukturen.  Ett tillfälligt abonnemang är ett temporärt tillstånd för utökat energiuttag/inmatning i en specifik (station) punkt i stamnätet.

Hösten 2015 kommer en ny funktion för hantering av tillfälliga abonnemang att utvecklas i SUSIE . Funktionen kommer att tas i drift vid årsskiftet 2016. En projkektgrupp har tillsatts för att kravställa funktionen ett första möte är planerat den 26/8. Under hösten kommer det även att erbjuds ett antal utbildningstillfällen, utbildningarna kommer att genomföras som webbinar.

För mer information kontakta: Mats Lindblom Svenska kraftnät