Elsamverkansportalen

Elsamverkan - roll och uppgift

Det moderna samhället är idag mycket beroende av elkraft och landet är därför extremt känsligt för störningar i elkraftdistributionen. Olika situationer, till exempel höga vindhastigheter med stormfälld skog, innebär stora påfrestningar på elnätet. Elkunder och myndigheter har därför stora krav på nätföretagen att de håller hög standard på anläggningar och elnät. Företagen bör ha tillgång till egen personal eller kontrakterade entreprenörer för att drift, underhåll och störningsavhjälpning ska fungera.

 

Elnätsföretagen har, i Energiföretagens regi, utvecklat en störningsberedskap för lokala och regionala störningar. Organisationen är uppdelad i sju samverkansområden, dessa områden är indelade efter geografiska och meteorologiska förutsättningar. Ledningen för dessa samverkansområden (ESL = elsamverkansledning) består av en ordförande och 7 – 13 stycken ledamöter från branschföretagen i området, representanter från Energiföretagen och Svenska kraftnät.

För att åstadkomma kontinuitet och stabilitet finns det en princip att medlemsföretagen i respektive elsamverkansområde väljer personer som ingår i ESL:s regionala ledningsgrupper. Högst halva antalet ledamöter byts ut vid samma tillfälle.